plockxc11,,svxutramnxic - NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.

Przejdź do treści

plockxc11,,svxutramnxic

Składka członkowska

Miesięczna składka członkowska wynosi:
 • dla osób będących w stosunku pracy - 0,82 % (wg. zapisu w deklaracji członkowskiej)
 • dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
  • przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł - 8 zł;
  • przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł - 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł.
Podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej:
60 % środków pozostaje do dyspozycji Komisji Zakładowej,
40 % środków - przekazywane jest zarządowi regionu, z czego:
 1. do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
 2. 8 % Komisji Krajowej,
 3. 2 % przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
 4. 2,5 % na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
 5. 2,5% na rzecz Regionalnego Funduszu Strajkowego.

Instrukcja Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" dla członków Związku, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę zawartą na czas określony bądź nieokreślony zobowiązują się do opłacania składek indywidualnie.

Przykładowy wzór przelewu:
odbiorca:           NSZZ "Solidarność" przy ZRE Katowice S.A.
                                40-615 Katowice, ul. Gen. Jankego 13       
nr rachunku:   83 1020 2528 0000 0502 0106 8618
                               PKO Bank Polski Oddział Jaworznie
tytuł:                   Jan Kowalski składka członkowska za kwiecień 2024
kwota:                Wyliczona 0,82 % (wg. zapisu w deklaracji członkowskiej)

Członkowie mają obowiązek przelać składkę na wskazane wyżej konto do dnia 15 każdego miesiąca.
Instrukcja jak wyliczyć składkę miesięczną:
Składka członkowska – zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność" stanowi 0, 82 % kwoty miesięcznych przychodów:
a/osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych/ ponadwymiarowych/ ponadnormatywnych, przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
b/pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych).
 
Kalkulator jak wyliczyć składkę miesięczną:
Składka związkowa na NSZZ „Solidarność” – odliczamy od dochodu
Ulga dla związkowców w PIT 2023/2024 – podstawa prawna. 840 zł odliczenia od dochodu z tytułu zapłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych w 2023 i 2024 roku
 
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2c) ustawy o PIT, dochód, który jest podstawą obliczenia podatku, można pomniejszyć (odliczyć od dochodu) m.in. o kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł.

Ten limit odliczenia w wysokości 840 zł został ustalony przez art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667). Zmiana co do zasady weszła w życie 1 stycznia 2024 r. ale na podstawie art. 8 tej nowelizacji, ten limit 840 zł ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Czyli w rozliczeniu PIT za 2023 rok można skorzystać już z wyższej kwoty odliczenia.

Co istotne, odliczyć można tylko faktycznie zapłacone składki w danym roku podatkowym – decyduje data realizacji przelewu lub data pokwitowania wpłaty w gotówce składek.

Chodzi tu o składki członkowskie płacone na rzecz wszelkich legalnie działających (na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych) związków zawodowych, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym bez względu na branżę. Warto wiedzieć, że na podstawie ww. ustawy o związkach zawodowych prawo tworzenia związków zawodowych i wstępowania do tych związków mają osoby wykonujące pracę zarobkową, funkcjonariusze różnych służb, emeryci i renciści, a nawet woluntariusze, stażyści i bezrobotni.
Zasiłki statutowe
Członkowie NSZZ „Solidarność” zgodnie z prawem związkowym otrzymują  w określonych sytuacjach wsparcie finansowe ze swojej organizacji  związkowej.
Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wypłaca następujące zasiłki statutowe:
 • zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – członkowi Związku, na każde  urodzone dziecko, w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko  zasiłek wypłacany jest w podwójnej wysokości,
 • zasiłek z tytułu adopcji dziecka członkowi Związku na każde adoptowane dziecko,
 • zasiłek z tytułu śmierci członka Związku wypłacany przez organizację  zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet  nie będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie,  która pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku,
 • zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny wypłacany wszystkim  uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka,  rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym  utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.
Uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych  przez członka Związku  w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia  zdarzenia dokumentów – akt urodzenia, akt zgonu (dokument określający  stopień pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego  oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa  do zasiłku.
Wysokość zasiłków wymienionych powyżej ustala władza wykonawcza  podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym że kwoty najniższe  ustalone dla każdego z tych zasiłków nie mogą być mniejsze  od minimalnych wysokości zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję  Krajową.
Prawo do zasiłków związkowych przysługuje członkowi NSZZ  „Solidarność” po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności  do Związku.
Oprócz zasiłków statutowych mogą być wypłacane członkom Związku  (w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu zasady samowystarczalności  finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku) zapomogi,  których wysokość i zasady przyznawania uchwala władza wykonawcza danej  organizacji.

Uchwała KK nr 8/2013 ws. minimalnej wysokości zasiłków statutowych *
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 5 uchwały nr 5 XIX KZD NSZZ „Solidarność” ws. działalności finansowej Związku (z późn. zm.), ustala następujące minimalne wysokości zasiłków statutowych oraz zapomóg:

1. 100 zł – zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, (także na dziecko martwo urodzone),
2. 100 zł – zasiłek z tytułu adopcji dziecka,
3. 150 zł – zapomoga z tytułu zgonu członka Związku,
4. 50 zł   – zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie traci moc uchwała KK nr 647/99.
Pliki do pobrania:

Deklaracja członkowska

Wniosek o zapomogę z tyt. urodzenia dziecka

Wniosek o zapomogę z tyt. zgonu członka związku

Wniosek o zapomogę z tyt. zgonu członka rodziny

Wszystkie pytań i wątpliwość kierujemy przez skrzynkę mailową:

                                                      
Wróć do spisu treści