NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.

Przejdź do treści
NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.
Witamy i zapraszamy!
Hymn SOLIDARNOŚCI
Panel do logowania
Członków Solidarność
Panel do logowania
KZ NSZZ Solidarność
Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:  
 1. Zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
 2. Zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w  sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
 3. Sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów  prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy,
 4. Kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;
 5. Ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na  poszczególne cele i rodzaje działalności;
 6. Przyznawania wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych;
 7. Uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;
 8. Ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej;
 9. Reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 10. Kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.
 11. Związki zawodowe mają prawo opiniowania założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących „praw i interesów ludzi pracy i ich rodzin, w tym warunków życia emerytów i rencistów".
 12. Związki zawodowe mogą przystępować do międzynarodowych organizacji związkowych w celu reprezentowania „zawodowych i społecznych interesów swych członków" wobec społeczności międzynarodowej i działania na rzecz umacniania międzynarodowej solidarności ludzi pracy oraz upowszechniania postępu i sprawiedliwości społecznej.Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują  się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.
Dlaczego warto się organizować?
Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe;
 • rzadziej naruszane są prawa pracowników;
 • rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
 • pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
 • regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne
 5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:
 1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
 2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
 3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
 4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
 5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.
Wróć do spisu treści